Construirea unui centru cultural in municipiul Piatra-Neamt

  • Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor Asociatiei Future

Asociația „Future” este o persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, constituită în baza O.G. 26/2000, cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Asociația „Future” are ca scop principal sprijinirea copiilor în afirmare și a tinerelor talente, scop care poate fi realizat prin acordarea unui ajutor material, financiar și umanitar tinerelor valori din domeniul artistic, științific și sportiv aflate în perioada de afirmare.
După cum reiese și din parcursul scriptic al activităților întreprinse de Asociația ”Future”, acest ONG are o implicare activă la nivelul județului Neamț în plan educativ-cultural, în special în rândul elevilor de clasele I-XII. Mărturie stau proiectele cu auto-finanțare și cu finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Local și Județean care au avut ca public țintă elevii. Prezentam pe scurt cateva dintre proiectele implementate in Neamt de Asociatia Future:
• 2008
-Exista Judetul Neamt: detinerea monopolului in ceea ce priveste imaginea judetului Neamt pe Internet prin crearea şi administrarea a cât mai multor site-uri zonale. Un proiect din care fac parte piatra-neamt.info, turism-neamt.info, cetateaneamtului.ro, humulesti.ro, cuejdel.ro si multe alte site-uri de prezentare a zonei, dar si portaluri de informatii gen ziarpiatraneamt.ro, ziartarguneamt.ro, neamt.tv
-Piatra Neamt – orasul meu: organizarea de work-shop-uri, de concursuri literare si de arta plastica si realizarea unei expozitii finale unde au expus peste 300 de elevi .
• 2009
-Eu si orasul: promovarea imaginii orasului Piatra Neamt si descoperirea de noi talente artistice.
• 2011
-Comori de cântec nemţean: transmiterea folclorului muzical autohton de la generaţia păstrătoare la generaţia tânără.
-Infiintarea Grupului T.A.G.M.A.
• 2012
-Primii mei paşi în lumea artei – o scoala de vara pentru copilul tau: descoperirea, iniţierea şi stimularea talentului artistic deţinut de copii din zona rurală şi urbană a judeţului Neamţ (site proiect).
-Grupul de initiativa civica Neamt – promovarea şi respectarea principiilor democratice şi a transparenţei decizionale în vederea optimizării relaţiei cetăţean – autorităţi locale .
-Să nu uităm valorile locale – olimpicii județului Neamț: Asociația „Future” își propune, alături de partenerii săi, să asigure acestor elevi și profesori din Neamt cu rezultate deosebite la olimpiade o serie de beneficii (gratuitati) și, în măsura în care este posibil, recompense financiare. A fost realizat si un site dedicat proiectului: www.olimpicineamt.ro
• 2013
-Mici artisti nemteni: oferirea de cursuri gratuite de chitara, teatru si muzica vocala pentru elevi – autofinantare
-Cafeneaua mamicilor din Piatra Neamt: informarea părinţilor din municipiul Piatra-Neamţ cu privire la oferta educaţională existentă pe raza municipiului Piatra-Neamţ pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani – proiect in derulare .

  • Titlul proiectului: CONSTRUIREA UNUI CENTRU CULTURAL IN MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT
  • Locul desfăşurării proiectului (localitate): Piatra Neamţ

cover

  • Scopul si obiectivele proiectului:

Scopul: In data de 16 septembrie 2013 prin HCL (ANEXA 1) s-a decis ca se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o durată de 25 ani, a construcției și a terenului aferent în care a funcționat CT 50, în suprafață construită de Sc=337,90 mp și teren CPI=320,90 mp, situate în str. Burebista către Asociația ”FUTURE”. Scopul acestui proiect este obtinerea de fonduri, donatii si sponsorizari în vederea amenajării a unei mini-săli pentru spectacole și expoziții, 2 săli curs, spațiu pentru birouri, bibliotecă, centru de date etc.. Acest spatiu ne va permite desfășurarea în condiții optime, profesioniste a activităților noastre.

Obiective:

-obtinerea de fonduri, donatii si sponsorizari
-obtinerea de materiale de constructii
-angrenarea voluntarilor, persoanelor fizice si juridice in vederea finalizarii acestui centru cultural
-respectarea prevederii darii in folosinta a spatiului prin care sunt necesare obținerea Autorizației de construire în termen de 6 luni de la primirea – predarea spațiului, iar lucrările de amenajare să fie încheiate în termen de 1 an de zile de la obținerea Autorizației de construire
-crearea unui centru cultural complex si punerea la dispozitie a bunurilor Asociatiei Future in vederea promovarii valorilor locale

  • Justificarea proiectului:

Deoarece finanțările au fost insuficiente uneori, activitățile de desfășurare a cursurilor cu copiii au avut loc în spații improprii, săli de clase mici, la ore târzii, cedate prin bunăvoința conducerii unor instituții de învățământ sau de cultură. Aceste spații nu permit întotdeauna buna desfășurare a unui curs de teatru, spre exemplu, care necesită un cadru mai amplu, cu recuzită, lumini etc. De asemenea, cursurile în cadrul unor proiecte derulate de Asociația „Future” s-au desfășurat în anumite situații în locații diferite, creând un disconfort copiilor care nu erau din localitate și care erau nevoiți să parcurga distanțe mari între o locație și alta. Nu în ultimul rând, apare o dificultate și în găsirea unui spațiu propriu de amplasare a birourilor, a documentației tehnice, a recuzitei pentru a asigura buna depozitare a acestora. Colaboratorii noștri foloseau de multe ori propriile locuințe pentru a depozita unele bunuri ale Asociației. Considerăm că activitatea pe care o întreprindem aduce beneficii județului Neamț, prin faptul că implicăm activ elevii, tinerii în activități educative, culturale care nu pot decât să aducă un plus de valoare zonei în care trăim.
In data de 16 septembrie 2013 prin HCL (ANEXA 1) s-a decis ca se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o durată de 25 ani, a construcției și a terenului aferent în care a funcționat CT 50, în suprafață construită de Sc=337,90 mp și teren CPI=320,90 mp, situate în str. Burebista către Asociația ”FUTURE”, în vederea amenajării a unei săli mini-spectacole și expoziții, 2 săli curs, spațiu pentru birouri, bibliotecă, centru de date etc.. Acest spatiu ne va permite desfășurarea în condiții optime, profesioniste a activităților noastre.

  • Grupul ţintă

Tinerii talentati din judetul Neamt si toti locuitorii judetului Neamt.

  • Rezultatele scontate, impactul proiectului :

In contextul finalizarii lucrarilor pentru acest spatiu dobandit, asigurăm autoritățile locale și cetățenii județului Neamț de faptul că activitățile Asociației „Future” vor deveni mai ample, vor angrena un număr mai mare de copii, tineri, persoane defavorizate în vederea descoperirii, formării și promovării valorilor locale.
Un astfel de centru cultural educativ dedicat copiilor talentaţi din judeţul Neamţ va avea ca rezultat eficientizarea activităţilor culturale la nivelul tinerilor nemţeni şi cultivarea valorilor artistice în rândul acestora. În plus localnicii din zona învecinată centrului cultural educativ vor câştiga un locaş de cultură unde pot admira talentele artistice locale sau chiar îşi pot înscrie proprii copii în cadrul activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul acestui edificiu.

  • Viabilitatea proiectului:

Realizarea acestui edificiu aduce o contribuţie zonală atât culturală, cât şi educativă pe termen lung, deoarece activităţile ce se vor desfăşura se adresează atât generaţiei tinere din prezent, cât şi celor viitoare. Proiectul are un aspect promiţător mai ales datorită faptului că toate activităţile culturale şi educative înscrise în proiectele ce se vor derula ulterior, vor fi realizate în strânsă colaborare cu unităţile de învăţământ şi instituţiile culturale locale şi nu numai.

Anexa 1

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind transmiterea în folosință gratuită a construcției și a terenului aferent în care a funcționat CT 50 situate în str. Burebista f.n. către Asociația ”FUTURE”

Potrivit prevederilor art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;
În temeiul prevederilor art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ în ședința ordinară;
Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 30.979 din 09.09.2013, prin care Viceprimarul municipiului – d-na Aurelia SIMIONICĂ propune transmiterea în folosință gratuită a construcției și terenului aferent în care a funcționat CT 50 situate în str. Burebista f.n. către Asociația ”FUTURE”;
Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31.056 din 09.09.2013, prin care Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport susţine transmiterea în folosință gratuită a construcției și terenului aferent în care a funcționat CT 50 situate în str. Burebista f.n. către Asociația ”FUTURE”;
Ţinând cont de raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 al Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) și ale art. 45 alin. 3 şi ale art. 115 alin 1 lit b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o durată de 25 ani, a construcției și a terenului aferent în care a funcționat CT 50, în suprafață construită de Sc=337,90 mp și teren CPI=320,90 mp, situate în str. Burebista f.n. către Asociația ”FUTURE”, în vederea amenajării a unei săli mini-spectacole și expoziții, 2 săli curs, spațiu pentru birouri, bibliotecă, centru de date, cu respectarea următoarelor condiții:
să respecte angajamentul privind destinația amenajării;
lucrările de amenajare se fac pe cheltuiala Asociației FUTURE;
– obținerea Autorizației de construire în termen de 6 luni de la primirea – predarea spațiului, iar lucrările de amenajare să fie încheiate în termen de 1 an de zile de la obținerea Autorizației de construire;
nerespectarea condițiilor atrage încetarea dreptului de folosință;
Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Asociația ”FUTURE” vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;
Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate, Serviciului Patrimoniu, Autorizări și Transport și Direcției Urbanism și Cadastru pentru luare la cunoștință și conformare.

Preşedinte de şedinţă,
Aurelia SIMIONICĂ
NR.__________
DIN 16.09.2013

Întocmit,
Rotariu Ana – Maria

S-ar putea sa iti placa si...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.